Projektist

Projekt “Peemoti Raamatud ehk Tartu LGBT+ kogukonna isemajandava keskuse loomine koosloome ning teenusedisaini meetodite abil”. 

Projekti “Peemoti Raamatud ehk Tartu LGBT+ kogukonna isemajandava keskuse loomine koosloome ning teenusedisaini meetodite abil” eesmärk on luua kogukonnakeskus, mis toetab oma tegevusega ürituste korraldamise ning sotsiaalse ettevõtluse näol Tartus elavaid eelkõige 14–40aastaseid LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti käigus luuakse koosloome ning teenusedisaini meetodite abil koos kohaliku LGBT+ kogukonnaga kogukonnakeskus, mis kasutab turvalise ruumi põhimõtet ning toimib kohtumispaiga ja ürituste korraldamise pinnana Tartu linnas ning mille tegevusega toetatakse LGBT+ kogukonda, müües LGBT+ kunstnike loomingut ja raamatuid ning palgates tööle LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti raames korraldatavad üritused on LGBT+ inimeste sotsiaalset olukorda toetavad ning nende vajalikkuse ja formaadi üle otsustab kohalik LGBT+ kogukond.

Meie projektiperioodi pikkus on 12 kuud, projekt algas 16.09.2022.

Projekti rahastab EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) toetuste Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund ehk ACF), mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ACFi programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Rohkem infot: